HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
MEGARON S.A.
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu „MEGARON S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego
MEGARON S.A., (dalej: Spółka lub jednostka) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej
nr 3E,F (kod pocztowy: 70-892, Szczecin), na które składa się wprowadzenie
do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku
(który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 563 tysięcy złotych), rachunek
zysków i strat (wykazujący stratę netto w kwocie -765 tysięcy złotych), zestawienie zmian
w kapitale własnym (wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu
w kwocie 19 535 tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych (wykazujący stan
środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 369 tysięcy złotych) za rok zakończony
w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (zwanego dalej „sprawozdaniem
finansowym”).
Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
oraz statutem Spółki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy dnia 23 kwietnia 2024 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1015 zźniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U.
UE L158). Stosowaliśmy KSB w wersji obowiązującej w dniu sformułowania sprawozdania
biegłego rewidenta, nie skorzystaliśmy z opcji wcześniejszego stosowania opublikowanych,
lecz jeszcze nie obowiązujących KSB. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
Dotyczy: MEGARON S.A.
Strona 3 z 8
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wersji obowiązującej w dniu sformułowania
sprawozdania biegłego rewidenta oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych
rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Inne sprawy
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku zostało zbadane
przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię
bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 24 kwietnia 2023 roku.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Przychody występowanie
i periodyzacja w powiązaniu
z istnieniem i wyceną należności.
Ujmowanie przychodów zwykle
uznawane jest jako obarczone
ryzykiem znaczącym, ze względu
na swoją kompleksowość i istotność
w sprawozdaniu finansowym. Spółka
jest jednostką produkcyjną,
kompletne, terminowe ujmowanie
przychodów, rozliczanie bonusów
sprzedażowych ma istotne znaczenie
dla sprawozdawczości finansowej.
Ze względu na okoliczność,
że sprzedaż jest realizowana
co do zasady na warunkach kredytu
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
1. Zrozumienie systemu kontroli
wewnętrznej w zakresie ujmowania
przychodów oraz nadzoru
nad należnościami, ich egzekucją
i wyceną wraz z oceną wdrożenia
przyjętych zasad,
2. Przegląd i ocenę stosowanych zasad
ujmowania przychodów i wyceny
należności,
3. Przegląd analityczny przychodów
i kosztów,
4. Przeprowadzenie testów kontroli
wewnętrznej w obszarze przychodów,
5. Przeprowadzenie testów wiarygodności
w zakresie ujmowania przychodów,
Dotyczy: MEGARON S.A.
Strona 4 z 8
kupieckiego, w Spółce występu
istotne należności, które obarczone
są ryzykiem istnienia i wyceny.
6. Pozyskanie niezależnych potwierdzeń
sald należności,
7. Przeprowadzenie analizy wiekowania
należności i dokonanych odpisów
aktualizujących,
8. Ocenę poprawności prezentacji
i kompletności ujawnień w zakresie
przychodów i należności.
Zapasy istnienie i wycena
Spółka jest jednostką produkcyjną
a saldo zapasów jest istotne
dla sprawozdania finansowego.
W roku badanym istotnie zwiększyła
się wartość zapasów produkcji w toku
i wyrobów gotowych.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
1. Zrozumienie kontroli wewnętrznej
w obszarze zapasów i potwierdzenie
jej wdrożenia,
2. Przegląd i ocenę zasad wyceny
zapasów,
3. Analizę wiekowania zapasów,
4. Porównanie wyceny bilansowej
wyrobów gotowych do uzyskiwanych
cen sprzedaży,
5. Uczestnictwo w rocznym spisie z natury
zapasów,
6. Ocenę dokonanych odpisów
aktualizujących zapasy.
Zapewnienie finansowania
działalności
Działalność Spółki w roku badanym
pozostała deficytowa. Naruszono
niektóre kowenanty z umów
kredytowych.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
1. Pozyskanie niezależnych potwierdzeń
sald dla zobowiązań finansowych,
2. Dyskusję z przedstawicielami zarządu
odnośnie oceny relacji z bankami
i ryzyka związanego z naruszeniem
niektórych kowenantów,
3. Ocenę kompletności ujawnień
w zakresie zobowiązań finansowych
i naruszeń kowenantów.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie
z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Dotyczy: MEGARON S.A.
Strona 5 z 8
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za oce
zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie,
spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza
dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki
ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Spółki
obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania,
które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe
niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa,
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania
w celu zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych
okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości
oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych
przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
Dotyczy: MEGARON S.A.
Strona 6 z 8
ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte
na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy,
że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można
byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej
informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego, które wyodrębnionymi częściami Raportu Rocznego
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie
się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie istotnie
niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania,
Dotyczy: MEGARON S.A.
Strona 7 z 8
lub w inny sposób wydasię istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy,
stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani
poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne
z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani
do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji
niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować
o tym Radę Nadzorczą Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych”
Dz. U. z 2018 r., poz. 757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących
i okresowych. Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozd finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług
niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE
oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań
Dotyczy: MEGARON S.A.
Strona 8 z 8
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki w badanym okresie zostały wymienione
w punkcie 19 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej
Spółki nr 2/03/2023/RN-P z dnia 24 marca 2023 roku. Sprawozdania finansowe Spółki
badamy po raz pierwszy.
Sebastian Dziadek
Prezes Zarządu
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Firma audytorska wpisana na listę firm
audytorskich pod numerem 4123
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2024 roku