SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MEGARON S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2022 R.
Sprawozdanie zawiera 6 stron
Poznań, dnia 24 kwietnia 2023 r.
1
big business
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej MEGARON S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego MEGARON S.A. z siedzibą
w Szczecinie (dalej „Spółka”), na które składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący su bilansową
w wysokości 35 879 tys. ,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 053 tys. zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
w wysokości 1 593 tys. ,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia
31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
w wysokości 57 tys. ,
dodatkowe informacje i objaśnienia,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz.U. z 2023
r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Spółki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 24 kwietnia 2023 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja
2014 roku, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej
opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
2
big business
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmu
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach,
w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Podejście do badania
Rozpoznanie przychodów ze sprzedaży
Spółka przedstawiła ujawnienia związane
z przychodami ze sprzedaży w notach nr 19
i 20 do sprawozdania finansowego.
Prawidłowość rozpoznania przychodów jest
nieodłącznym ryzykiem branżowym. Wynika to
ze złożoności warunków zawartych
w umowach sprzedażowych. Warunki te
podlegają częstym zmianom
i wymagają odpowiedniego odzwierciedlenia
w systemie sprzedażowym, co zwiększa ryzyko
błędu.
Systemy sprzedażowe przetwarzają duże ilości
danych w połączeniu z kombinacją różnych
produktów i usług oraz zmian cen w trakcie
roku, przy wykorzystaniu licznych systemów.
Ponadto, zastosowanie standardów
rachunkowości dotyczących rozpoznawania
przychodów jest skomplikowane i wiąże się
z wieloma kluczowymi osądami i szacunkami,
w tym z kwestią rozliczania bonusów
dla odbiorców Spółki.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
przegląd zasad rachunkowości
dotyczących rozpoznawania przychodów
i związanych z nimi istotnych osądów
i szacunków;
zrozumienie i ocenę środowiska kontroli
wewnętrznej, w tym dotyczącej ujęcia
ustalenia i prezentacji przychodów
ze sprzedaży;
analizy istotnych warunków umów
i ich ujęcia w systemie sprzedażowym;
analizy potwierdzeń sald uzyskanych
od klientów oraz zestawienie
otrzymanych płatności w związku
ze zrealizowaną sprzedażą;
weryfikację na próbie prawidłowości
ujęcia bonusów i upustów zgodnie
z zawartymi umowami oraz
prawidłowości określenia zrealizowanego
obrotu;
weryfikację prawidłowości rozliczenia
bonusów w 2023 r., a naliczonych
na dzień 31 grudnia 2022 r.
Ponadto, dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i dokonanych ujawnień
w sprawozdaniu finansowym dotyczących
przychodów ze sprzedaży.
3
big business
Wycena należności z tytułu dostaw i usług
Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka
wykazała należności handlowe w kwocie 4 505
tys. zł, co stanowiło 12,6% sumy bilansowej.
Na dzień bilansowy Zarząd Spółki dokonał
analizy ryzyka utraty wartości pozycji
należności z tytułu dostaw i usług oraz dokonał
odpisów aktualizujących wartość należności.
Uznaliśmy za kluczowe dla naszego badania
dokonanie oceny szacunku dokonanego przez
Zarząd
w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących
na należności.
Spółka przedstawiła ujawnienia związane
z należnościami z tytułu dostaw i usług w nocie
nr 6.1. do sprawozdania finansowego.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
ocenę polityki rachunkowości w zakresie
tworzenia odpisów aktualizujących wartość
należności;
analizę struktury wiekowej należności
handlowych oraz prowadzonych spraw
sądowych w związku z windykacją zaległych
płatności;
bezpośrednie potwierdzenie istotnych sald
odbiorców;
ustalenie wartości spłaconych należności
z tytułu dostaw i usług po dniu bilansowym;
ocenę ryzyka utraty wartości należności oraz
adekwatności utworzonych odpisów
aktualizujących.
Ponadto, dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i dokonanych ujawnień
w sprawozdaniu finansowym dotyczących
należności z tytułu dostaw i usług.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd Spółki albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
4
big business
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub
warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji
działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest
od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane
ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania uzyskanych do
dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia
lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, struktu i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna b przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
5
big business
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które wyodrębnionymi częściami Raportu Rocznego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 roku („Raport roczny") (razem „Inne informacje").
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformow o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat
informacji niefinansowych, jeżeli jest do tego zobowiązana oraz wydania opinii, czy Spółka
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółka uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny dzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących" - Dz. U. z 2018 r.,
poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
6
big business
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy
na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie nr 19
sprawozdania finansowego Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
31 marca 2021 roku.
Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
zakończonego 31 grudnia 2019 roku, to jest przez 4 kolejne lata.
Marcin Hauffa
Członek Zarządu
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 11266
Kluczowy biey rewident dziacy w imieniu
B-think Audit sp. z o.o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem ewidencyjnym 4063
Poznań, dnia 24 kwietnia 2023 roku.