Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,
w imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok. Stanowi ono podsumowanie całorocznej pracy i wysiłków
Pracowników włożonych w budowanie pozycji Spółki oraz rozwijanie jej przewag konkurencyjnych na rynku
krajowym i zagranicznym. W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 47 533 tys. zł.
i zysk netto w wysokości 1 822 tys. zł. Wzrost przychodów podyktowany był rozwojem sprzedaży
eksportowej, a w szczególności pozyskiwaniem nowych Odbiorców i poszerzaniem dotychczasowej oferty
oraz wolumenu eksportowanych Asortymentów. Na wzrost kosztów wpłynęły natomiast zawirowania na
światowych rynkach produkcji surowców i komponentów.
W 2021 roku Spółka kontynuowała rozwój sprzedaży na rynku krajowym klejów cementowych w klasie C1S1,
C1 oraz C1TE. Dodatkowo w 2021 roku zakończone zostały prace nad białą gładzią dyspersyjną Śmig A-11.
Produkt ten, dzięki rzadszej w porównaniu z np. ŚMIG A-2 konsystencji, nadaje się do nakładania
bezpośrednio wałkiem. Jednocześnie zarówno w postaci mokrej zaprawy jak i gotowej gładzi zachowuje
idealnie biały kolor. Nowowprowadzane produkty wpisują się w dotychczasowy zakres specjalizacji Spółki, tj.
oferowanie produktów wykończeniowych do zastosowań wewnętrznych o najwyższej jakości, z
przeznaczeniem dla najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo Spółka planuje sprzedaż ww. produktów
na rynek Europy Zachodniej, a w szczególności na wymagające rynki Niemiec i Wielkie Brytanii.
Istotnym elementem wzmocnienia pozycji rynkowej w 2021 roku była kontynuacja działalności badawczo -
rozwojowej, która koncentrowała się na poszukiwaniu i realizacji projektów zmierzających w kierunku
LIST PREZESA ZARZĄDU DO
AKCJONARIUSZY I PARTNERÓW
BIZNESOWYCH
Megaron S.A.
poszerzenia oferty wyrobów oraz optymalizacji procesów wytwarzania. W roku 2021 Spółka rozwijała także
potencjał zakończonych w minionych latach projektów przy wsparciu Funduszy Unijnych, których
przedmiotem był zakup infrastruktury B+R obejmującej urządzenia badawcze, pomiarowe, laboratoryjne
oraz podjęcie szerokiego projektu badawczo-rozwojowego, mającego na celu wprowadzenie nowych
technologii i produktów w zakresie działalności Spółki. Dodatkowo, za pośrednictwem strony internetowej
www.smig.pl rozwijaliśmy bazę wiedzy zawierającą artykuły oraz porady związane ze sztuką budowlaną.
Zawarte w niej treści są przeznaczone zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.
Rok 2021 nie sposób analizować także bez wpływu pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 na działalność Spółki.
Elastycznie reagujemy na kolejne etapy rozwoju epidemii w Polsce i na świecie, wybierając optymalny model
funkcjonowania w danym okresie. Jednocześnie przyjęta przez Spółkę reorganizacja pracy zapewnia
bezpieczeństwo Pracownikom Spółki, a także jej kontrahentom i dostawcom.
Mający miejsce od 24 lutego 2022 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania atak Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę nie wywarł, w naszej opinii, istotnego, bezpośredniego skutku na sytuację finansową
Spółki. Nie zostały zawarte żadne bezpośrednie transakcji handlowe z podmiotami zlokalizowanymi na
terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi oraz nieistotne, z punktu widzenia jego przychodów, z
podmiotami zlokalizowanymi na terytorium Ukrainy.
Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Nie mamy istotnych problemów z windykacją należności, a nasze
zobowiązania regulujemy terminowo. Wskaźniki płynności, pomimo nieznacznych spadków, kształtują się na
dobrym poziomie. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jesteśmy przygotowani na wyzwania czekające nas
w 2022 roku. Wyrażam także głębokie przekonanie, że osiągane rezultaty, pozycja rynkowa oraz
podejmowane działania stawiają Spółkę w gronie firm wiarygodnych, stabilnych finansowo i z dobrymi
perspektywami wzrostu.
Szczecin, dnia 25 kwietnia 2022 roku
Piotr Sikora Prezes Zarządu