Zarząd MEGARON S.A. oświadcza, że:
a) wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy,
b) sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w
tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Szczecin, dnia 25 kwietnia 2022 roku
Piotr Sikora Prezes Zarządu
Mariusz Sikora Członek Zarządu
Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
Kasper Zaziemski Członek Zarządu
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE
RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Megaron S.A.