Zał. do uchwały nr 09/04/2022/RN-P
Rady Nadzorczej MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dn. 26.04.2022
Szczecin, dnia 26 kwietnia 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. w Szczecinie
Działając na podstawie §70 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywa-
nych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim niniejszym oświadczamy, że:
1) w MEGARON S.A. w Szczecinie przestrzegane są przepisy dotyczące powo-
łania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnie-
nia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu działalności funduszy inwe-
stycyjnych oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finan-
sowych,
2) Komitet Audytu w 2021 r. wykonywał zadania komitetu audytu przewi-
dziane w obowiązujących przepisach prawa.
Iwona Kowalczyk ………………………………………………………………
Arkadiusz Mielczarek …………………………………………………………………
Mieszko Parszewski …………………………………………………………………
Maria Zaziemska ………………………………………………………………
Mieczysław Żywotko ………………………....................................