Zał. do uchwały nr 10/04/2022/RN-P
Rady Nadzorczej MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dn. 26.04.2022 r.
Szczecin, dnia 26 kwietnia 2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej MEGARON S.A. dotycząca sprawozdania z
działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
W wykonaniu obowiązków wynikających z §70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okre-
sowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warun-
ków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa pań-
stwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że
sprawozdanie z działalności MEGARON S.A. (dalej: Spółka”) i sprawozdanie fi-
nansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa oraz zgodne z księgami rachunkowymi, dokumenta-
mi oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak
i treści w nich zawartych.
UZASADNIENIE
1) Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania z działalności
MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozda-
nia finansowego MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
zawierającego:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie akty-
wów i pasywów wykazuje sumę 37 854 804,38 złotych;
c) rachunek zysków i strat okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 822 099,98 złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o
kwotę 823 099,98 złotych;
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 1 297 806,24 złotych;
f) noty objaśniające i informację dodatkową.
2) Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę:
a) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Za-
rząd Spółki,
b) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybra-
nych obszarach finansowych i operacyjnych,
c) wyników spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczo-
wym biegłym rewidentem,
d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w
procesie badania sprawozdania finansowego,
3) Wymienione w pkt. 1 uzasadnienia dokumenty zostały zbadane przez upraw-
nioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską B-think Audit spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów pod numerem 4063 (dalej: „Audytor”).
4) Komitet Audytu realizując swoje obowiązki wynikające z regulaminu Komitetu
Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną opinię o wynikach badania
sprawozdania finansowego Spółki. Komitet Audytu uwzględnił w swojej opinii
sprawozdanie dodatkowe Audytora dla Komitetu Audytu, o którym mowa w
art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym,
5) Zgodnie z opinią i sprawozdaniem Audytora z badania sprawozdania finanso-
wego MEGARON S.A. sprawozdanie finansowe:
a) przedstawia rzetelny oraz jasny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2021 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów
pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia zgodnie z Ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa o rachunkowo-
ści”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyję-
tymi zasadami rachunkowości;
b) jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści
z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
c) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
Ustawy o rachunkowości.
Opinia Audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki jest opinią bez
zastrzeżeń.
Zdaniem Audytora sprawozdanie z działalności Spółki, we wszystkich istot-
nych aspektach:
zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa;
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto podczas badania sprawozdania finansowego Audytor nie stwierdził w
sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
6) Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora
opinii oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki.
Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w składzie:
Iwona Kowalczyk …………………………………………………………………
Arkadiusz Mielczarek …………………………………………………………………
Mieszko Parszewski …………………………………………………………………
Maria Zaziemska …………………………………………………………………
Mieczysław Żywotko ………………………....................................