Przed zapoznaniem się z treścią prospektu emisyjnego prosimy o potwierdzenie, iż zapoznali się Państwo z treścią zastrzeżeń zawartych poniżej, w pełni je rozumieją i akceptują ich treść.
TAK
NIE

Zastrzeżenie

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Polski akcji serii C spółki Megaron S.A. ("Spółka") oraz o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C, Akcji Serii B, oraz Praw Do Akcji Serii C jest prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów: Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego, Dokumentu Podsumowującego ("Prospekt") wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi. Dokument Rejestracyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2010 r., natomiast Dokument Ofertowy oraz Dokument Podsumowujący został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 r.
Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) i jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.megaron.com.pl) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. (www.bmdnbnord.pl).
Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki, objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.
Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do prospektu emisyjnego.
Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia
Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść