- 69 -

Klej montażowy
Do   mocowania   płyt  gipsowo-kartonowych   na   typowych
 podłożach ceramicznych.
zamknij opisy

Przeznaczenie

Klej montażowy jest suchą prefabrykowaną mieszanką gipsową przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą.

Produkt przeznaczony jest do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do ceramicznych podłoży budowlanych.

Właściwości

- Czas wiązania
Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą, zależy od temperatury otoczenia oraz ilości wody użytej do zarobienia zaprawy. W temperaturze 20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 czas wiązania wynosi 30 do 40 min. Niższa temperatura i większa ilość wody zarobowej czas wiązania wydłuża, wyższa temperatura i mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej 5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje.

- Czas otwarty pracy
Czas otwarty pracy, czyli możliwość pasowania i poprawiania płyty dociśniętej do podłoża uzależniony jest od chłonności podłoża i waha się od 2 do 10 min.

Przygotowanie produktu

Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie wymaga żadnych zabiegów związanych z przygotowaniem podłoża. W przypadku stosowania na stare mury, stare tynki, beton lub gazobeton konieczne jest zagruntowanie podłoża.

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej o temperaturze od 5 do 30°C w proporcjach 1 l wody na 2 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając mieszadeł elektrycznych. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby porcje produktu same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia niemal całej wody. Gdy na powierzchni wsypanego i zamoczonego gipsu utrzymuje się tylko 1-2 milimetrowa warstewka wody zaprawę należy wymieszać. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 min. od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Dobranie odpowiedniej konsystencji zaprawy jest bardzo ważne. Konsystencja powinna być możliwie rzadka, ale nie powinna spływać z płyt po ich postawieniu do pionu. Dobrze dobrana konsystencja pozwala docisnąć płytę do podłoża i ponownie odsunąć ją bez utraty kontaktu kleju z podłożem i jednocześnie z płytą. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu.

Technologia pracy

Produktu nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne i materiały drewnopochodne oraz na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

Przyklejając płyty gipsowo-kartonowe zaprawę należy nakładać najpierw na powierzchnię płyt, a dopiero potem dociskać do podłoża. Porcje zaprawy należy nakładać w odstępach co 50 cm po około 0,5 l każda. Do dociskania płyt należy stosować łaty dł. od 1 do 2 m, tak by uzyskać równą, nie pofalowaną płaszczyznę. Jeżeli płyta została dociśnięta za mocno należy ją niezwłocznie odciągnąć od podłoża poprzez szybkie, krótkie ruchy na przemian dociskające i odciągające. Każdą kolejną płytę można pasować do poprzedniej po związaniu zaprawy. Do wszelkich mokrych prac należy używać czystych narzędzi z nierdzewnej stali. Mokre prace należy wykonywać w temperaturze od 5 do 30°C.

Składowanie

Produkt pakowany jest po 10 i 20 kg w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i nie otwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze 0-40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie do trzech warstw.

Gwarancje

W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną oraz składowany jest według ww. zaleceń. Produkt posiada Deklarację Zgodności z PN-EN 14496:2007 oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1301/01/2009.

Reakcja na ogień - A1
Czas zużycia - 30 min,
Zawartość siarczanu wapnia - więcej niż 30% masy,
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,1 MPa,
Wydajność - ok. 1 kg/dm3 zaprawy
Zużycie - ok. 3 kg/m2 płyty g-k

- 70 -